dispute_closing_announe

יחד. אנחנו לא רק צודקים אלא גם חזקים
לאורך כל הדרך זכינו לתמיכה רחבה מהציבור, מהתקשורת ומחברי הכנסת שנרתמו למאבק שלנו. זכינו לאהדה ותמיכה אפילו מלקוחות הבנק, שהזדהו אתנו ועם המאבק הצודק שלנו.
מענק של 2 משכורות י"ג
מענק זה כולל בתוכו מענק חתימה, מענק מיזוג והשתתפות הבנק בתשלום בגין ימי השביתה.
המענק ישולם ב - 4 פעימות שוות בכל אחת מהשנים 2018 – 2021.
תוספת שכר של עד 25%
תוספות שכר
רטרואקטיבי החל מינואר 2016 בשיעור התחלתי של 13% ישולם מיד עם חתימת ההסכם.
עד תום תקופת ההסכם התוספת תגיע עד 25%
תוספת שכר של עד 25%
תוספות שכר
רטרואקטיבי החל מינואר 2016 בשיעור התחלתי של 13% ישולם מיד עם חתימת ההסכם.
עד תום תקופת ההסכם התוספת תגיע עד 25%
יחד. אנחנו לא רק צודקים אלא גם חזקים
לאורך כל הדרך זכינו לתמיכה רחבה מהציבור, מהתקשורת ומחברי הכנסת שנרתמו למאבק שלנו. זכינו לאהדה ותמיכה אפילו מלקוחות הבנק, שהזדהו אתנו ועם המאבק הצודק שלנו.
ביטול הצורך בהשלמה לשכר מינימום
שכרם של כל העובדים שנדרשו עד היום להשלמה לשכר מינימום ישודרג באופן כזה שהם לא יזדקקו עוד להשלמה זו
ראשית יבוצע תיקון וביטול הצורך בהשלמה לשכר מינימום ומעליו יבוצעו שאר העדכונים שהושגו בהסכם זה
החזרי הוצאות לעובדים
תוספת של 20 מיליון ₪ לשנה - בגין החזרי הוצאות לעובדים: החזרי גנים, השתתפות בשכר לימוד וכו'
החל מה - 1.1.2017
מענקים חד פעמיים
לראשונה בתולדות הבנק שלנו עוגנה בהסכם הזכות של העובדים לקבלת מענקים בגין עמידה של הבנק ביעדי התשואה. התחייבות זו תקפה לאורך כל שנות ההסכם, ולאור העובדה שבנק מזרחי טפחות הוא לא רק יעיל אלא גם רווחי ביותר – הישג זה יקנה לנו שותפות ברווחים הנאים שאנו שותפים ליצירתם
אי פיטורין כלכליים
בתקופה בה הבנקים בישראל מפטרים עובדים
אנחנו השגנו התחייבות בהסכם לאי פיטורים כלכלים!!!
התחשבנות בגין ימי השביתה
60% מימי השביתה ינוכו מימי החופשה ורק 40% ינוכו מהשכר על פי תעריף של יום היעדרות [הנמוך מתעריף יום שביתה ב- 25%]

הקיזוז החלקי של ימי השביתה יתבצע במקביל לתשלומי הרטרו שנקבל בגין הסכם זה - לכן לא תהיה פגיעה בשכר הנטו
שמירת תוספת הותק
כלל העובדים הקיימים יגיעו לתקרת תוספת "טייס אוטומטי" של 4%
עובדים חדשים שטרם החלו עבודתם יזכו לתוספת וותק של- 3%

חשוב להדגיש שהאפקטיביות של מנגנון "הטייס האוטומטי" בגובה של 4% תורגש באופן ניכר בתלוש השכר של כל אחת ואחד מהעובדים במיוחד לאחר תוספות השכר שהשגנו במסגרת ההסכם החדש
התחשבנות בגין ימי השביתה
60% מימי השביתה ינוכו מימי החופשה ורק 40% ינוכו מהשכר על פי תעריף של יום היעדרות [הנמוך מתעריף יום שביתה ב- 25%]

הקיזוז החלקי של ימי השביתה יתבצע במקביל לתשלומי הרטרו שנקבל בגין הסכם זה - לכן לא תהיה פגיעה בשכר הנטו
תוספת ניהול
תוספות ניהול למנהלי תחומים / מדורים בשיעור של 5%
התחייבות לשיעור בונוס
השגנו התחייבות הבנק לשלם לעובדים בונוסים ודרגות בשיעור שלא יפחת מהשנים הקודמות
יחד. אנחנו לא רק צודקים אלא גם חזקים
בנוסאנחנו צפויים בחודשים הקרובים לקבל את פסיקת הבוררים בנושא הבוררות הכלכלית בגין השנים 2005 – 2015.
שקופית קודמת
שקופית הבאה