draft inure

עובדות ועובדים יקרים, כמידי שנה אנו נערכים למהלך ערעורי הדרגות. מצ”ב טופס ערעור דיגיטלי על אי קבלת דרגה לשנת 2019. מספר דגשים למגישי הערעורים: 1. יש למלא ולשלוח את טופס הערעור עד ליום 13.2.2020, לאחר מועד זה המערכת תיסגר ולא ניתן יהיה להגיש ערעור. 2. בסיום המהלך תצא הודעה לכלל העובדים בבנק. 3. הודעות אישיות תימסרנה רק לעובדות/ים שאושרה להם דרגה. 4. רצ”ב הסכם ערעורי דרגות בין ארגון העובדים להנהלת הבנק. 5. שימו לב, מומלץ לצרף את המלצת נציג המועצה ביחידתכם. את ההמלצה מנציג המועצה עליכם לקבל במייל ולאחר מכן לצרף את המייל בטופס הדיגיטלי. קראתי והבנתי. לאישור והמשך מילוי הטופס- קליק